Koszyk0

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.

Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

II. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

Sprzedawca: ZEG-WIL Furniture Sp. Z o.o. Sp. k. z siedzibą w 26-130 Suchedniów ul. Langiewicza 192a, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 663-187-85-02.

Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej: stolpluskrzesla.pl.

Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług.

Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.

Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy usługi lub usług.

Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług.

Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.

Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.

Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

PayU – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7792308495 oraz numer REGON 300523444.

Newsletter – usługa świadczona przez Sprzedawcę, polegająca na przesyłaniu drogą elektroniczną informacji, w tym informacji handlowych, a dotyczących w szczególności Sprzedawcy i jego produktów, branży sprzedaży elektronicznej, nowości, promocji i ofert handlowych.

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 4.

Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i pełnych danych w formularzach, o których mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 2 i 3 oraz postępować zgodnie z warunkami Regulaminu. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich. 

Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

IV. REJESTRACJA W SKLEPIE

Użytkownicy mają możliwość:

korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, bez konieczności dokonywania rejestracji, lub dokonania rejestracji w Sklepie.

Zawarcie Umowy na zakup danego towaru lub usługi bez uprzedniej rejestracji w Sklepie jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie wymaganych danych, akceptacji Regulaminu.

W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie, a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Nabywcy).

Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia podanych przez Użytkownika danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Użytkownika, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.

Z chwilą rejestracji w Sklepie tworzone jest konto Użytkownika stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Użytkownik ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie.

V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY

Użytkownik, przeglądając strony sklepu, w szczególności prezentujące towary, usługi i koszty wysyłki, ma możliwość zapoznania się z ich opisem, cechami, parametrami technicznymi, ceną oraz kosztem wysyłki oraz kosztami dodatkowymi. Sprzedawca zobowiązuje się do prezentowania na powyższych stronach jasnych i rzetelnych informacji umożliwiających Użytkownikowi zapoznanie się z jego ofertą.

Przed złożeniem zamówienia Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usługę, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację wybranych towarów/usług przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów/usług zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów/usług Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów/usług lub usuwanie ich z koszyka.

Po ostatecznym wyborze towarów/usług przeznaczonych do zakupu Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych służących do określenia:

- adresu dostawy,

- sposobu dostawy,

- sposobu dokonania płatności za towar/usługę.

Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.

Po złożeniu prawidłowego zamówienia Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa na dany towar lub usługę zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.

W przypadku Umowy o świadczenie usług Sprzedawca powiadomi Nabywcę przed złożeniem przez niego zamówienia o minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta Umowa, jeśli dotyczyć ona będzie świadczenia ciągłego lub okresowego.

VI. ZAPŁATA CENY

Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie towar/usługę, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 2 dni od dnia dokonania zakupu, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Czas oczekiwania na zamówiony towar liczony jest od dnia zaksięgowania wpłaty od Klienta na rachunku bankowym Sklepu, z wyłączeniem zamówień płatnych przy odbiorze. 

Zamówienia powyżej kwoty 5000,00 PLN, płatne przy odbiorze, Klient zobowiązany jest opłacić kwotą w wysokości 20% końcowej wartości zamówienia, na poczet wykonanego zamówienia. Kwota płatna nie później niż w terminie 2 dni od dnia dokonania zakupu. 

Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę. Dostępne formy płatności określone są na stronie „Formy płatności”.

Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru/usługi do Użytkownika podane są odrębnie na stronie „Czas i koszty dostawy”.

Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy skutecznie złożonych zamówień.

VII. PROMOCJE, RABATY, WYPRZEDAŻ

VII (1). PROMOCJE

Sklep może organizować promocje, obejmujące cenę jednego lub większej ilości Towarów lub inne warunki zakupu. Promocje nie łączą się ze sobą.

Dział sklepu: https://stolpluskrzesla.pl/promos/promo - traktowany jest jako Promocja.

Promocje nie obejmują transakcji dokonanych (umów zawartych) przed dniem wskazanym jako początkowy dzień okresu promocyjnego.

Promocja: „ Wybierz stół, dobierz krzesła, ZAPŁAĆ 20% MNIEJ obejmuje zakup mebli ze strony: https://stolpluskrzesla.pl/c292-zestawy-stol-i-krzesla oraz wszystkie transakcje,
w których dokonano jednoczesnego zakupu co najmniej jednego stołu i jednego krzesła.

VII (2). Rabat przysługujący członkom wielodzietnej rodziny, posiadającym ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

1. Rabat w wysokości 5% przysługuje na zamówienia złożone poprzez stronę internetową, telefonicznie lub poprzez e-mail.

2. Rabat, o którym mowa w punkcie VII(2) nie łączy się z innymi promocjami, wyprzedażą, o których mowa w Regulaminie Sklepu Internetowego.

3. Rabat, o którym mowa w punkcie VII(2) liczony jest od końcowej kwoty każdego z zamówionych towarów z oferty regularnej.

4. Rabat, o którym mowa w punkcie VII(2) obejmuje wyłącznie ceny towarów i nie dotyczy kosztów przesyłki.

5. Rabat w wysokości 5% na zamówienie przyznawany jest tylko i wyłącznie po pozytywnej weryfikacji dokumentu Karty Dużej Rodziny, przedstawionej przez Kupującego. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie udzielenia rabatu 5% Karty Dużej Rodziny w przypadku negatywnej weryfikacji dokumentu.

6. Weryfikacji, czy Kupujący jest uprawniony do rabatu, dokonuje pracownik Sklepu, po uprzednim podaniu numery Karty Dużej Rodziny przez Kupującego. Weryfikacja trwa maksymalnie 1 dzień roboczy.

7. Rabat Karta Dużej Rodziny obowiązuje od dnia 1 grudnia 2020 roku przez okres obowiązywania umowy zawartej pomiędzy Sprzedającym a Związkiem Dużych Rodzin „Trzy Plus”.

VII (3). WYPRZEDAŻ

Sklep może organizować wyprzedaż, obejmującą cenę jednego lub większej ilości Towarów lub inne warunki zakupu. Wyprzedaż nie łączy się z promocjami ani innymi rabatami oferowanymi przez sklep.

Dział sklepu: https://stolpluskrzesla.pl/promos/outlet - traktowany jest jako Wyprzedaż.

VIII. DOSTAWA

Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę w terminie określonym w ofercie, z zastrzeżeniem produktów „na zamówienie”,

Dostawa odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 do 23.00.

Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem towarów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta punkt odbioru osobistego.

Koszt transportu obejmuje dostarczenie mebli pod dom lub blok.

Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar lub usługa nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

W wypadku, gdy Sprzedawca nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta, może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem konsumenta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy.

IX. CZAS DOSTAWY

Czas dostawy wynosi średnio 4 tygodnie, przy czym czas dostawy może ulec wydłużeniu  w okresie okołoświątecznym (Boże Narodzenie, Wielkanoc) oraz wakacyjnym. W przypadku wyboru płatności przelewem na konto, czas dostawy liczony jest od momentu zaksięgowania pieniędzy na naszym koncie.

X. NEWSLETTER

Dla korzystania z Newslettera wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, standardowa przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

Newsletter jest bezpłatną usługą świadczoną przez Sklep dla Użytkowników niebędących Nabywcami oraz Użytkownikom zarejestrowanym w Sklepie zgodnie z rozdziałem III Regulaminu polegającą na informowaniu Użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach poprzez okresowe wysyłanie treści drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail.

Celem skorzystania z Newslettera należy:

wypełnić formularz subskrypcji Newslettera dostępny na stronach internetowych Sklepu i wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub

wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych podczas rejestracji w Sklepie.

Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach Newslettera jest możliwa poprzez wypełnienie formularza subskrypcji Newslettera na stronach internetowych Sklepu, jak również poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości przesłanej w ramach Newslettera.

Użytkownik nie ponosi wobec Sprzedawcy opłat z tytułu korzystania z Newslettera. Użytkownik jest zobowiązany do ponoszenia kosztów transmisji danych poprzez sieć Internet związanych z korzystaniem z Newslettera.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

XI. PRODUKTY

Wzornik kolorów wybarwień drewna oraz materiałów tapicerskich na stronie stolpluskrzesla.pl jest materiałem poglądowym i nie stanowi podstawy do reklamacji. Kolory materiałów oraz wybarwień drewna, jak również sposób przetarć w meblach mogą różnić się od rzeczywistych kolorów oferowanych mebli.

Z czego mogą wynikać różnice pomiędzy tym co Państwo widzą na monitorze komputera, a rzeczywistym kolorem mebli ?

  • ludzkie oko widzi inaczej i inaczej odbiera kolory niż nawet najlepszy aparat,
  • ustawień monitora czyli balansów, nasycenia kolorów,

Pozostała specyfikacja w wybarwieniach mebli oferowanych mebli na stronie stolpluskrzesla.pl Jak wybrać wybarwienie drewna

  • wszystkie krzesła oraz nogi do stołów barwione są ekologicznymi bejcami wodnymi, które wnikają w strukturę drewna i nadają trwałą, niezmienna barwę
  • drewno posiada trzy kierunki anatomiczne, z tego względu jeden kawałek drewna może być wybarwiony na różne kolory dając wrażenie przebarwień
  • stoły wykonane z płyty wiórowej, laminowanej, MDF sprzedawane są w komplecie z nogami wykonanymi z drewna bukowego
  • kolory nóg dopasowane są do dominującego koloru dekoru płyty, czyli średniego odcienia płyty
  • w przypadku materiałów tapicerskich różne partie danego materiału, zawsze będą trochę inne (mogą mieć inny ścieg lub inne nasycenie barw poszczególnych nitek) i jako producent mebli nie mamy na to żadnego wpływu, gdyż kupujemy materiały tapicerskie w hurtowniach.
  • w przypadku kolorów nóg od stołu, krzeseł oraz stołów w okleinie naturalnej mogą występować nieznaczne różnice w odcieniu danego koloru - na to również nie mamy wpływu, gdyż w bejce zaopatrujemy się w hurtowniach i nie mamy wpływu na nasycenie danych kolorów,

Wymiary mebli podane na stronie są orientacyjne. Możliwe są odchylenia +/-2 cm i nie stanowią podstawy do reklamacji.

Wszystkie nasze meble wykonywane są na zamówienie Klienta. To klient wybiera kolorystykę, rozmiar oraz kształt mebli.

Wszystkie meble, które zostały wykonane według indywidualnego zamówienia złożonego przez Klienta nie podlegają zwrotowi.

Prosimy pamiętać, że drewno to materiał naturalny, posiadający własną unikalną strukturę. Jego naturalne cechy powodują możliwość powstania różnic kolorystycznych w poszczególnych elementach mebla.
Stosowanie różnych technologii barwienia przy produkcji mebli może spowodować różnicę wyeksponowania naturalnej struktury drewna nie stanowiących podstaw do reklamacji.

XII. GWARANCJA PRODUCENTA

Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące działania Sprzedawcy, korzystania ze Sklepu oraz oferowanych produktów.

Reklamację można składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie na stronie „Dane firmy lub kontakt” lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w górnej części Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,
- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,

Zachęcamy do skorzystania z poniższego formularza reklamacyjnego:
FORMULARZ REKLAMACYJNY - Plik w formacie PDF.
FORMULARZ REKLAMACYJNY - Plik w formacie DOC.

O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź za pomocą poczty tradycyjnej.

Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

O ile nabyty towar objęty jest gwarancją np. producenta, importera, Sprzedawcy itp., której zakres potwierdza wydany wraz z towarem dokument gwarancyjny, niezależnie od innych przysługujących uprawnień reklamacyjnych, Nabywca może zgłosić reklamację, powołując się na zakres udzielonej gwarancji.

XIII. RĘKOJMIA

Konsumentom przysługuje prawo do złożenia reklamacji Towaru w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z uwzględnieniem postanowień dotyczących Konsumentów. Sprzedawca odpowiada za wady Towaru stwierdzone w ciągu 2 lat od dostarczenia Towaru.

Reklamację można złożyć za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego na stronie sklepu, wiadomości e-mail na adres info@stolpluskrzesla.pl, telefonicznie lub listownie na adres: Zeg-Wil Furniture, ul. Langiewicza 192A, 26-130 Suchedniów.

Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę.

Niezależnie od postanowień niniejszego punktu oferowane Towary mogą być objęte gwarancją dystrybutora lub producenta. Sprzedawca odrębnej gwarancji nie udziela. Ewentualna gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z rękojmi.

XIV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku „O prawach konsumenta” kupujący dokonujący zakupu przez Internet ma  prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

WAŻNE: Zgodnie z ww. ustawą prawo to nie przysługuje gdy przedmiotem sprzedaży jest:
- rzecz nieprefabrykowana, stworzona na indywidualne zamówienie konsumenta,
- rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
- rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
- rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
- nagrania dźwiękowe lub wizualne dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
- dzienniki, periodyki lub czasopisma, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
- treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta.

W przypadku produktów oferowanych w naszym sklepie, zwrotom podlegają jedynie produkty:
- oferowane w dziale "Wyprzedaż" (czyli produkty umieszczone na liście pod tym linkiem: https://stolpluskrzesla.pl/promos/outlet) z oznaczonym producentem "Zeg-wil" są produktami prefabrykowanymi i podlegają możliwości odstąpienia od umowy bez podania przyczyny,
- oferowane w podkategorii "Stoliki kawowe",  meble z oznaczeniem producenta "Partner",
- wszystkie meble z kategorii "Meble ogrodowe".

Wszystkie inne produkty w sklepie (ze szczególnym podkreśleniem produktów dostępnych w kategoriach "ZESTAWY (STÓŁ I KRZESŁA)", "STOŁY DREWNIANE" i "KRZESŁA DREWNIANE") są produktami wykonywanymi na indywidualne zamówienie Klienta i nie podlegają zwrotowi.

Skorzystanie z tego prawa jest możliwe, jeśli w powyższym terminie złożysz pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie oświadczenia o odstąpieniu w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej.

Zwracany produkt powinieneś odesłać bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, na adres naszego przedsiębiorstwa dostępny w zakładce „Kontakt”. Koszt przesyłki zwrotnej ponosisz we własnym zakresie. Orientacyjny koszt zwrotu możesz ustalić na podstawie naszej zakładki „Czas i koszty dostawy”, pamiętaj jednak, że sklep może mieć zniżki u przewoźników, w związku z czym indywidualny koszt zwrotu może być wyższy od kosztu wysyłki do Ciebie.

XV. PRZERWY TECHNICZNE

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Użytkowników ze Sklepu spowodowany siłą wyższą.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu w odniesieniu do Sklepu, w którym dochodzi do zawierania Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie usług (o charakterze jednorazowym), z zastrzeżeniem postanowień punktu XIII.3 Regulaminu.

Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku zawierania Umów, o których mowa w punkcie poprzedzającym, po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu.

W przypadku Sklepów, w których dochodzi do zawierania Umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym lub okresowym, zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po upływie 45 dni od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu i jednoczesnego powiadomienia o tym Użytkowników na adres e-mail przypisany do konta.

W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu Użytkownik ma możliwość rozwiązania Umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym lub okresowym w trybie przewidzianym w punkcie XI.5 Regulaminu.

Jeżeli usługa o charakterze okresowym wygasa w trakcie okresu wypowiedzenia Umowy, Umowa ulega rozwiązaniu w tym momencie i nie ulega przedłużeniu na kolejny okres.

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Ta strona korzysta z plików cookies. Informacje zbierane przy pomocy "ciasteczek" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk, dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików cookies może spowodować pewne utrudnienia w poprawnym działaniu strony. Szczegółowe informacje w polityce prywatności.

Polityka prywatności